Αστική ευθύνη

Όλες οι επιχειρήσεις αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πολύ σημαντικές υποχρεώσεις στα πλαίσια της λειτουργείας τους. Αναλαμβάνουν ευθύνες έναντι εργαζομένων πελατών και προμηθευτών .Τις ευθύνες αυτές οφείλουν (είτε από τον Νόμο, είτε όχι) να τις καλύπτουν με τα κατάλληλα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτον, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του.