Αμοιβαία κεφάλαια

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μια επένδυση σε ένα χαρτοφυλάκιο αξιών με μεγάλη διασπορά. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τους είναι ότι δίνουν την δυνατότητα στον επενδυτή να διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο του, δηλαδή να τοποθετεί πρακτικά τα χρήματα του σε διαφορετικού τύπου επενδύσεις. Με τον τρόπο αυτό ο κίνδυνος μειώνεται δραστικά. Αποτελούν ένα σημαντικό καταφύγιο σε περιόδους αυξημένου πληθωρισμού και μπορούν να συνδυαστούν και με τακτικές καταβολές των Unit Linked προιόντων δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες διασποράς και αποφυγής αρνητικών αποδόσεων.