Λογιστικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • My DATA ( ηλεκτρονικά βιβλία – ηλεκτρονική τιμολόγηση )
 • Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων
 • Υπολογισμός Φ.Π.Α. και υποβολή περιοδικών δηλώσεων
 • Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών
 • Intrastat
 • Μισθοδοσία
 • Παρακρατούμενοι φόροι
 • Απογραφές αποθεμάτων
 • Τήρηση μητρώου παγίων
 • Υποστήριξη σε περιπτώσεις ελέγχων
 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση διαδικασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Καταστάσεις Συμφωνητικών
 • Ρυθμίσεις Οφειλών
 • Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων